RODO - Dane osobowe - Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses  zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses 09 – 402 Płock, ul. Tumska 5a,
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Klimowicz. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ……………………………………………………………………………………………,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż lat 15,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
 11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*,
 12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 15. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CHÓRZYSTY/OPIEKUNA USTAWOWEGO CHÓRU PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES
 
Uprzejmie informuję, że przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, z siedzibą przy ul. Tumskiej 5a, 09 – 402 Płock.
 2. Inspektor ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Klimowicz. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo kontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
 3. Cele i podstawy przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych  Chóru, związanych z przynależnością/przynależnością mojego dziecka do Chóru na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Kategorie danych, które przetwarzamy zostały bezpośrednio podane przez chórzystów lub opiekunów ustawowych i dotyczą podstawowych danych identyfikacyjnych oraz danych szczególnie chronionych, w tym wizerunku (dotyczy chórzystów).
 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zgodnie z realizacją celów statutowych Chóru po spełnieniu warunków zapewniających odpowiednie i właściwe zabezpieczenie tych danych
  oraz po  podpisaniu odrębnej klauzuli informacyjnej.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane na potrzeby działalności Chóru,  przez okres 5 lat od zakończenia współpracy lub do czasu złożenia sprzeciwu względem ich przetwarzania i cofnięcia wyrażonej zgody.
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. bycia zapomnianym,
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa / uczestnictwa Twojego dziecka w Chórze w przypadku niepodania wymaganych danych osobowych niemożliwe będzie uczestnictwo.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Administrator danych oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczenie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓWCHÓRU PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES
 
Uprzejmie informuję, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administrator danych osobowych: Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, z siedzibą przy ul. Tumskiej 5a, 09 – 402 Płock
 2. Inspektor ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Katarzyna Klimowicz. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
 3. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem pracy na podstawie:
  1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  2. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  3. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy są przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi aktami normatywnymi w zakresie: kadrowo-płacowym, statystyczno-sprawozdawczym i dotyczącym ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zeznań podatkowych.
 5. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Zastrzega się, że Twoje dane osobowe możemy udostępniać na żądanie uprawnionych podmiotów, np. dokonujących kontroli na mocy przepisów prawa (np. PIP) oraz w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zgodnie z realizacją celów statutowych Chóru po spełnieniu warunków zapewniających odpowiednich ich właściwe zabezpieczenia i podpisaniu odrębnej klauzuli informacyjnej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji.
 8. Twoje prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie Pani/Pana zatrudnienie, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Administrator danych oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczenie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem.


Inspektor Ochrony Danych w Chórze Pueri et Puellae Cantores Plocenses
Pani Katarzyna Klimowicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.