Deklaracja dostępności - Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Wstęp Deklaracji

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.chorplock.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 04.05.2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.05.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (z wyłączeniem materiałów archiwalnych).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.05.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Kontakt:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu

Telefon: 24 367 65 10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses mieści się w NoveKino Przedwiośnie, ul. Tumska 5a, 09-402 Płock. Pomieszczenia znajdują się na I i II piętrze.

Przy wejściu głównym do  budynku Kina/siedziby Chóru PPCP po prawej stronie znajduje się Platforma pionowa typu KALIB 1100 dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim. Pilot do platformy znajduje się w kasach NoveKino Przedwiośnie.

Na wprost znajduje się winda, którą osoby mające kłopot z chodzeniem lub poruszające się na wózku inwalidzkim dostaną się na I piętro siedziby Chóru PPCP, gdzie znajdują się biura oraz sala główna do prowadzenia prób. Do pomieszczeń oraz Sali prób prowadzi szeroki korytarz.

Przed budynkiem NoveKino Przedwiośnie/siedzibą Chóru PPCP nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych.

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.